Scholing PO

Wil je als leerkacht, als icc’er of als kunstaanbieder de kwaliteit van cultuureducatie verbeteren? Maak dan gebruik van onze scholing. Voor het primair onderwijs ontwikkelen we instrumenten om binnen de school de visie op cultuureducatie te verankeren. Ook ondersteunen we netwerken en realiseren we provinciale projecten en diensten.

Zo ontwikkelde Kunstloc Brabant De Cultuur Loper samen met Erfgoed Brabant. Dit programma, onderdeel van Cultuureducatie met Kwaliteit, helpt scholen om vanuit hun eigen visie, opbouw en samenhang aan te brengen in hun cultuuronderwijs. Ook voor niet-deelnemers aan de Cultuur Loper is het mogelijk om deel te nemen aan bepaalde scholingstrajecten.

shutterstock_55328017.jpg

Scholing binnen De Cultuur Loper

Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant ondersteunen het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Daarvoor bieden wij scholing in het kader van De Cultuur Loper onderverdeeld in drie thema’s en ruim dertig trainingen:

  • Samenhang in het curriculum                                                               
  • Vakspecifieke kennis en didactiek
  • Samenwerken in cultuureducatie

Op de website van De Cultuur Loper kun je als school je aanvraag voor scholing indienen.

Scholing voor icc-ers

De icc-cursussen (interne cultuur coördinator-cursussen) in Brabant zijn bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die cultuurspecialist willen worden op hun school. In een icc-cursus stel je vanuit je eigen schoolambitie een beleidsplan samen op het gebied van cultuureducatie, waarmee je kunst een cultuur een vaste plek geeft binnen je onderwijs.

Het werken met de competenties cultuureducatie vanuit De Cultuur Loper is een belangrijk onderdeel van deze Brabantse cursus. Je leert het onderzoekend, creerend en reflecterend vermogen van leerlingen te stimuleren. Ook de drie domeinen (in huis, met de culturele omgeving en uit de grote wereld) zijn belangrijke onderdelen.

Deze scholing organiseren wij op aanvraag van de intermediairs. Vraag aan de intermediair om een icc-cursus te organiseren in de eigen regio. Aan de hand van de actuele vraag in de regio, die we inventariseren samen met de regionale intermediairs, wordt de inhoud van de cursus samengesteld. Je vindt hier meer informatie over aanmelden en de data waarop de cursussen plaatsvinden.

 logo.png  De icc-cursus is geaccrediteerd en kun je opvoeren als professionaliseringsactiviteit op www.registerleraar.nl voor vijftig registeruren(RU).

 

rood = reeds gestart
groen = opgeven mogelijk

Kosten De kosten voor de cursus zijn €500.  Voor DCL-scholen en scholen die niet met DCL werken, maar wel binnen DCL-gemeenten vallen, is 25% daarvan voor eigen rekening: €125.
Resultaat Beleidsplan & landelijk erkend certificaat
Duur    8 bijeenkomsten van 3 uur + 1 follow-up (certificering)
Studiebelasting 50 uur, waarvan 25 contacturen

icc-XL

Ben je al gecertificeerd icc'er en heb je behoefte aan inspiratie, verdieping of wil je je beleidsplan actualiseren? Dan kun je kiezen voor de icc-XL.

Wat is icc-XL?

Twee keer per jaar organiseren we themabijeenkomsten voor icc'ers om hen de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen. De invulling van deze themabijeenkomsten wordt gebaseerd op de actuele vraag uit het veld. Je kunt dus als icc'er je eigen leervraag/ontwikkelwens bij je intermediair neerleggen. Wij pakken deze vragen op, in samenwerking met de intermediairs, en organiseren vervolgens verschillende bijeenkomsten. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden worden deze bijeenkomsten regionaal of provinciaal georganiseerd.

Zo werd er eerder al een module ‘draagvlak’ geïnitieerd, omdat meerdere icc’ers uit het veld zich wilden verdiepen in het verkrijgen van draagvlak binnen de school voor kunst- en cultuureducatie.

Hieronder zie je voorbeelden van mogelijke thema’s:

Kosten

voor niet DCL-scholen € 180,00, voor scholen in een DCL gemeente geldt een kortingstarief

Resultaat Modules worden voor icc-cursisten apart gecertificeerd
Duur van module  2 bijeenkomsten van 3 uur
Lees meer
Lees minder

Post-hbo Cultuurbegeleider

Wanneer icc’ers zich willen specialiseren en professionaliseren op het gebied van implementatie, ontwikkeling van cultuuronderwijs op school en er mogelijkheden zijn om dit vanuit de gemeente of scholen te faciliteren, kan de opleiding tot Post-hbo Cultuurbegeleider een interessante aanvulling zijn.

Deze opleiding is ontwikkeld als stevige verdieping van de icc-cursus met o.a. meer aandacht voor onderzoeksvaardigheden en het coachen van collega’s. Daarnaast is er veel aandacht voor verdieping van vakinhoudelijke kennis van de cultuurvakken en het ontwikkelen van eigen leerlijnen. Om toegelaten te worden moet je de basisopleiding icc volledig hebben afgerond.

Het ministerie van OCW heeft een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider geopend. De regeling is voor opleidingen die gestart zijn na september 2017 en loopt tot 2021. Ze is bedoeld voor gecertificeerde icc'ers of als men taken als cultuurcoördinator uitvoert (in dat geval is een assessment van toepassing). De regeling is aan te vragen bij DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs (van OCW) door een zelfstandige leerkracht, of door een school als men vervangingskosten wil. Je leest er hier meer over.

Op Registerleraar.nl is de opleiding goed voor 420 registerpunten, voldoet ze aan SBL-competenties en kom je ermee in aanmerking voor de LB-schaal.

Ondersteuning Kunstbalie

Op de website van De Cultuur Loper vind je meer informatie hierover.

Lees meer
Lees minder

Scholing voor kunstaanbieders

Wat betekenen onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen voor cultuuraanbieders? Hoe kom je ermee tot samenwerking met het onderwijs? De competenties cultuureducatie: onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen zijn het uitgangspunt bij de training Grondstof. Tijdens doe- en ervaringsbijeenkomsten onderzoek je als deelnemende kunstaanbieder wat deze competenties zijn.

Na deze bijeenkomsten:
Ben je als deelnemers verder geïnformeerd over Cultuureducatie met Kwaliteit en hoe dat met behulp van De Cultuur Loper gestalte krijgt. En over de actuele stand van zaken binnen het onderwijs dat hiermee bezig is;is het aanbod verweven met de competenties cultuureducatie; zie je kansen voor samenwerking met het onderwijs; en kun je de opgedane inzichten toevoegen aan het eigen culturele aanbod. Aanmeldingen gaan via de eigen intermediair.

Kosten                      
DCL 1 scholen kunnen kosteloos gebruik blijven maken van scholing die voor 14 juli 2017 begint en eindigt. Voor DCL 2 scholen wordt een bijdrage gevraagd van 25%. Na 14 juli geldt deze bijdrage voor alle DCL-scholen.
Duur van module     
4 bijeenkomsten van steeds 3,5 uur 

Lees meer over Grondstof

Monique Koolen

Monique Koolen

Senior Consulent Kunsteducatie; Specialisatie Scholing

Coaching, ontwikkeling cultuur en onderwijs, co-creatie, toneel/theater