Landelijke ontwikkelingen cultuureducatie

Omdat Kunstloc Brabant landelijke kansen wil benutten voor de Brabantse cultuur- en onderwijs sector en kan adviseren over actuele ontwikkelingen zijn we vertegenwoordigd in diverse netwerken en platforms. Op deze pagina brengen we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen, publicaties en projecten.

Curriculum.nu

De samenleving verandert in hoog tempo. Dat vraagt om onderwijs dat meebeweegt. In januari 2016 bracht Platform Onderwijs2032 zijn visie uit over het onderwijs van de toekomst. 

Als een vervolg op Onderwijs2032 werd in februari 2017 het voorstel ‘Herziening van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs’ aangeboden aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs, door de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs.

Onderstaande infographic is een korte samenvatting van het voorstel dat een integrale herziening van kerndoelen en eindtermen als doel heeft. 

Herziening van het curriculum cultuureducatie.png

Oproep aan scholen: meedenken over cultuuronderwijs van morgen

Curriculum.nu is op zoek naar 84 schoolteams met inbreng/feedback vanuit de praktijk. Aanmelden kan tot 17 november. Er is een financiële tegemoetkoming beschikbaar voor deelnemende scholen.

Wil je meedenken? Lees hier meer!

Subsidieregeling Post-HBO Cultuurbegeleider

De regeling geldt voor opleidingen die gestart zijn na september 2017 en loopt tot 2021. Ze is bedoeld voor gecertificeerde icc'ers of als men taken als cultuurcoördinator uitvoert (in dat geval is een assessment van toepassing). 

Lees meer 

Regeerakkoord Rutte III

Er zijn in het nieuwe kabinet twee ministers van OCW:

 • Ingrid van Engelshoven (D66), verantwoordelijk voor MBO, HBO, Wetenschap, Cultuur en Emancipatie
 • Arie Slob (CU), verantwoordelijk voor Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en Media

Positieve reacties op het akkoord:

 • Extra budget voor cultuur
  • 2018: + € 25 miljoen, 2019: + € 50 miljoen
  • 2020 en 2021: + € 80 miljoen
 • Belang cultuureducatie onderkend
 • Cultuur toegankelijk voor iedereen

Punten van kritiek:

 • BTW van 6% naar 9%; Rijksmuseum verplicht…
 • Cultuureducatie is méér dan alleen interesse kweken, maar o.a. ook:
  • ontwikkeling creatief vermogen
  • identiteit en 21-eeuwse vaardigheden van leerlingen
 • Kansen voor ándere sectoren dan alleen economie; draagt o.a. ook bij aan sociaal domein en preventie

Op Mestmag.nl verscheen dit artikel over de landelijke culturele instellingen die hun visie op het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ geven. Mestmag.nl zet de relevante punten en de reacties op een rij.

Subsidieregelingen Fonds voor Cultuurparticipatie 2018

Het Fonds voor Cultuurparticipatie publiceert een aantal nieuwe subsidieregelingen voor mediakunst & erfgoededucatie, Meemaakpodia en Talent in de regio. En onder meer de regelingen Impuls muziekonderwijs en Professionalisering muziekonderwijs pabo blijven van kracht. Bekijk hier alle nieuwe en bestaande regelingen.

 

Vereniging Cultuurprofielscholen

 

Een cultuurprofielschool handelt vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur toegevoegde waarde heeft voor de brede ontwikkeling van de talenten van haar leerlingen, waarbij kunst en cultuur duurzaam verankerd en geborgd zijn binnen het gehele curriculum. De vereniging cultuurprofielscholen voor het voorgezet onderwijs bestaat sinds 2007 en kent 43 officiële registraties.

De vereniging is een actief platform dat een landelijk netwerk onderhoudt, waarbinnen informatie-uitwisseling, onderlinge ondersteuning bij ontwikkelingsvraagstukken en deskundigheidsbevordering een belangrijke rol spelen.

In 2016 is ook de vereniging voor cultuurprofielscholen in het primair onderwijs opgericht. Zo’n tien procent van alle basisscholen is geïnteresseerd in lidmaatschap. Kunstloc Brabant is aanspreekpunt voor de Vereniging Cultuurprofielscholen in het Primair Onderwijs voor het zuiden van het land en wil deze ondersteunen bij het zoeken naar excellente scholen in Brabant. Dit sluit goed aan bij de lopende De Cultuur Loper-trajecten in Brabant.

Lees meer

Handreiking Basis voor Cultuureducatie

Met de handreiking Basis voor Cultuureducatie komt er een einde aan het vrijblijvende uurtje knutselen op de vrijdagmiddag. In juli 2015 vroeg de Tweede Kamer in een motie om een ‘gemeenschappelijk houvast voor een samenhangend, weloverwogen beleid, dat niet alleen het onderwijs maar ook het lokale voorzieningenniveau beslaat’. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het LKCA-visiedocument ‘Basis voor Cultuureducatie, handreiking voor de toekomst van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie’. Ook de provincie Noord-Brabant en Kunstloc Brabant hebben vanuit hun specifieke expertise, samen met vele partners uit de betrokken sectoren, input mogen leveren aan de totstandkoming van dit document.

Stimuleringsregelingen cultuur en sport voor gemeenten

Cultuur en sport hebben van oudsher een waarde voor persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Daarnaast blijken zij in toenemende mate bij te dragen aan zingeving, participatie en cohesie, dus aan de transformaties in het sociaal domein. Het Rijk onderkent deze verbrede rol. Daarom is er ter stimulering per 2017 sprake van de introductie of herijking van een aantal regelingen. Daarnaast zijn er diverse actuele hulpmiddelen voor uw lokale praktijk. Lees hier alles over de VNG stimuleringsregelingen gemeenten cultuur en sport in school en samenleving.

Raad van twaalf

Met andere provinciale instellingen voor kunst & cultuur, is Kunstloc Brabant verenigd in de Raad van twaalf. De Raad van twaalf deelt onderling expertise en zet deze in om samen met andere instellingen, overheden en initiatieven een optimaal kunst- en cultuurklimaat te realiseren in Nederland. De Raad van twaalf treedt op als gesprekspartner voor beleidsmakers die de kaders scheppen voor kunst & cultuurproductie en -bereik. De Raad van twaalf stelt haar expertise beschikbaar middels adviezen en publicaties en neemt het initiatief tot gesprekken en bijeenkomsten.

Ook is Kunstloc Brabant vertegenwoordigd in het LPKC, het landelijk platform kenniscentra cultuureducatie. Aan dit platform nemen naast de provinciale instellingen ook de grootstedelijke instellingen, het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) deel.

Ad van Drunen

Ad van Drunen

Senior Adviseur Kunsteducatie

projectleider De Cultuur Loper, monitoring & evaluatie, landelijke en provinciale ontwikkelingen, verbinding binnen-buitenschools

Max van Alphen

Max van Alphen

Senior Adviseur Kunsteducatie

subsidies, overheden, buitenschoolse cultuureducatie, Méér muziek in de klas, cultuurprofielscholen, draagvlak