Kind met kunst

De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een meerjarig programma – bestaande uit coaching, scholing en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs en jongeren in het voortgezet onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.

Co-creatie binnen De Cultuur Loper

Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie)ontwikkelt De Cultuur Loper in samenwerking met Erfgoed Brabant als onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Het programma komt in co-creatie tot stand met lokale intermediairs, scholen, cultuuraanbieders en gemeenten in Noord-Brabant. Met De Cultuur Loper hanteert Kunstloc Brabant, binnen de door het Fonds voor Cultuurparticipatie gestelde doelen, drie centrale uitgangspunten:

  • scholen versterken in hun autonomie;
  • co-creatie met en tussen scholen en partners om te komen tot werkwijze, instrumenten en activiteiten;
  • betekenis geven aan cultuuronderwijs is onmisbaar voor kwaliteit.

Monitoring

Het programma De Cultuur Loper wordt regelmatig onderzocht. In opdracht van Kunstloc Brabant doet KPC Groep onderzoek onder scholen, intermediairs, gemeenten en de cultuursector. In 2014 is de eerste tussentijdse effectevaluatie geweest onder de deelnemers aan De Cultuur Loper. In 2015 is een brede provinciale monitor uitgevoerd naar cultuureducatie op alle scholen voor het primair en het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. Kunstloc Brabant heeft tegelijkertijd een onderzoek laten doen naar de verschillen tussen scholen die wel en niet deelnemen aan De Cultuur Loper. In 2016 is de eindeffectmeting gehouden voor de periode 2013 - 2016.

Ook in de beleidsperiode 2017 - 2020 zullen de vorderingen regelmatig worden gemonitord. Het eerstvolgende onderzoek zal in het voorjaar van 2018 worden uitgevoerd.

Lees meer over de monitor
 

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

In de eerste CmK-periode, 2013-2016, gingen 27 Brabantse gemeenten een samenwerking aan met Kunstloc Brabant. Hierdoor konden 184 basisscholen aan de slag met De Cultuur Loper en 4 scholen uit het voortgezet onderwijs. In de periode 2017 - 2020 wordt dit aantal naar verwachting uitgebreid met nog eens 22 nieuwe gemeenten en 191 nieuwe scholen. In totaal zijn dit dus 47 gemeenten en ruim 375 scholen. In het voortgezet onderwijs is er plek voor 15 scholen. Dat betekent dat ruim de helft van alle basisscholen in Noord-Brabant (uitgezonderd de B5-steden) aan de slag gaan met De Cultuur Loper vanaf 2017.

Samen met de vijf grote steden werken we aan de afstemming tussen (beide Cultuureducatie met Kwaliteit-programma’s) De Culturele Ladenkast en De Cultuur Loper.

Lees hier meer over het traject 2017-2020

CmK 2017-2020 kaartje.jpg

De Cultuur Loper buiten Brabant

Ook buiten Brabant werken scholen met De Cultuur Loper. Al bij de introductie in Noord-Brabant toonde Kunstgebouw in Zuid-Holland belangstelling voor het programma. Zo’n 35 scholen zijn in de CmK-periode 2013-2016 gestart met De Cultuur Loper en dit aantal is groeiende. Stadkamer Zwolle is in 2014 een pilot begonnen met twee scholen in het voortgezet onderwijs en gaat hiermee door in 2017-2020. In 2016 startten zestien scholen in de provincie Zeeland met De Cultuur Loper. Ook deze provincie voorziet groei in de nieuwe periode. De provincies Noord-Holland en Limburg hebben aangegeven in 2017-2020 te willen starten met De Cultuur Loper. Zowel Plein C als Rick hebben het programma opgenomen in hun nieuwe CmK-aanvraag.

Monique Koolen

Monique Koolen

Senior Consulent Kunsteducatie; Specialisatie Scholing

Coaching, ontwikkeling cultuur en onderwijs, co-creatie, toneel/theater

Ad van Drunen

Ad van Drunen

Senior Adviseur Kunsteducatie

projectleider De Cultuur Loper, monitoring & evaluatie, landelijke en provinciale ontwikkelingen, verbinding binnen-buitenschools