Kunstbalie

Meerjarenvisie: wat... als je gelooft in kunst?

Als alle Brabanders zich kunstzinnig zouden kunnen ontplooien, hoe zou Brabant er dan in de toekomst uit kunnen zien? Wat kan er ontstaan, als je gelooft in kunst?

Wij geloven in kunst omdat: kunst helpt om talenten te ontdekken en ontwikkelen; kunst je leert te reflecteren, creëren en onderzoeken; kunst helpt om ervaringen te interpreteren en betekenis te geven; kunst je in staat stelt om tot oplossingen te komen en doelen te bereiken. Kunst verbindt mensen en is onmisbaar in onze samenleving. Wat draag jij daaraan bij, en wat doet Kunstbalie in 2017 - 2020?

Dat bekijk je op je eigen tempo in deze presentatie, lees je in de samenvatting of in het complete document.

Kunst op school.jpeg

Wat... als kunst op school net zo belangrijk is als taal en rekenen?

Dan..

 • is kunsteducatie is een vast onderdeel van het lesprogramma
 • zijn we hier samen verantwoordelijk voor: onderwijs, overheid en culturele instellingen
 • is er een doorlopende leerlijn van het primair naar het voortgezet onderwijs
 • hebben de lokale intermediairs een stevige positie
 • zijn het onderwijs en de professionele kunsten duurzaam met elkaar verbonden en spreken ze elkaars taal
 • doen alle gemeenten mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit

Alle Brabantse leerlingen hebben door De Cultuur Loper culturele competenties ontwikkeld. Als maker, deelnemer en publiek.


Wat doet Kunstbalie in 2017 - 2020 om bij te dragen aan deze toekomstvisie?

 • De Cultuur Loper op zo veel mogelijk scholen in zo veel mogelijk gemeenten, ook buiten Brabant
 • KunstSelect verzelfstandigen in samenspraak met het culturele veld
 • op Kunstvakdocenten.nl de docenten uit het VO bij elkaar brengen
 • nieuwe ontwikkelingen stimuleren via de impulsgeldenregeling
 • adviseren over gemeentelijk beleid
 • kunstinstellingen verbinden aan het onderwijs
 • kunsteducatieprojecten voor in de klas delen op Depotc.nl 

iedereen vrijetijdskunstenaar lowres.jpeg

Wat.. als iedereen vrijetijdskunstenaar kan zijn?

Dan..

 • is amateurkunst beschikbaar voor iedereen
 • is de waarde van amateurkunst zichtbaar in de samenleving
 • zijn er meerjarige financieringsregelingen om de infrastructuur te borgen
 • is het amateurkunstveld vernieuwend, kleinschalig en pluriform
 • zijn er sterke onderlinge netwerken
 • staat de meerwaarde van kunstbeoefening vast

Meer dan 1 miljoen Brabanders zijn in hun vrije tijd actief met kunstbeoefening en ervaren hoe dit bijdraagt aan welvaart en welzijn.


Wat doet Kunstbalie in 2017 - 2020 om bij te dragen aan deze toekomstvisie?

 • provinciale partijen versterken
 • het Jeugdcultuurfonds Brabant ondersteunen
 • met impulsgelden nieuwe duurzame initiatieven ondersteunen met subsidie, kennisvouchers en crowdfunding
 • het actieplan buitenschoolse cultuureducatie uitvoeren
 • adviseren over gemeentelijk beleid
 • de IKtoon campagne in Brabant bekendheid geven tijdens de maand van de amateurkunst
 • de deskundigheid van culturele partijen bevorderen
 • met de indicatorenscan zorgen voor toekomstbestendigheid
 • goede voorbeelden delen ter inspiratie en kennisbevordering

kunst in samenleving lowres.jpeg

Wat.. als kunst de manier is om met elkaar de ideale samenleving vorm te geven?

Dan..

 • wordt kunst ingezet bij maatschappelijke thema's door alle partijen: gemeenten, zorg en welzijn, woningcorporaties, natuurorganisties, cultuurorganisaties én burgers
 • werken cultuuraanbieders professioneel met community art
 • is de waarde van community art meetbaar aangetoond

Cultuur verbetert de leefbaarheid in wijken en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare burgers.


Wat doet Kunstbalie in 2017 - 2020 om bij te dragen aan deze toekomstvisie?

 • met het Community Art Brabant platform bouwen aan een online en offline netwerk
 • community art meetbaar maken met de projectscan
 • partner in mestmag.nl voor de zichtbaarheid van cultuur
 • advies aan provincie en fonds over buurtcultuur
 • advies op maat aan projecthouders
 • deskundigheid van het veld bevorderen door onderzoek en kennisdeling

Brabantse aanpak.jpeg

Wat.. als het hele Brabantse cultuursysteem met elkaar is verbonden?

Dan..

 • is de Brabantse aanpak een voorbeeld voor heel Nederland
 • is er een sterke culturele infrastructuur
 • is de culturele sector een gezonde bedrijfstak
 • kan iedereen meedoen
 • is kunst verbonden met onderwijs, zorg, bedrijfsleven en sport
 • heeft elke gemeente zijn eigen cultuurbeleid

 

Help jij mee om deze toekomstvisie te realiseren?

Download de volledige meerjarenvisie Kunstbalie 2017 - 2020