Kunstbalie in 2017

Als gedreven, creatieve en opgaven-gerichte instelling geeft Kunstbalie advies en ondersteuning aan organisaties die zich bezighouden met kunsteducatie in het onderwijs, kunstbeoefening in de vrije tijd en community art in het sociale domein.

Wij verbinden en versterken deze organisaties om samen te kunnen bouwen aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders. Daarmee willen we de toegankelijkheid en vitaliteit van de kunstensector in Noord-Brabant bevorderen.

Ontwikkelingen 2017

De belangrijkste speerpunten en ontwikkelingen voor het komende jaar zijn:

 • „Meer aandacht voor gemeentelijk beleid en gedeeld eigenaarschap
 • Doorontwikkeling en uitvoering van beleid buitenschoolse cultuureducatie
 • De evaluatie en het verduurzamen van het Jeugdcultuurfonds Brabant
 • „Start van een nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in het onderwijs, gericht op verdieping en verbreding
 • „Verdere rolverandering met betrekking tot KunstSelect
 • „Doorontwikkeling buurtcultuur en die nadrukkelijker verbinden met de amateurkunstsector
 • „Verbinding buurtcultuur, sociale veerkracht en de werkwijze van community art
 • „Stimuleren van vernieuwende initiatieven en meer ruimte voor experiment bij kunsteducatie en -beoefening door verbreding impulsgelden en kansen bij BrabantC
 • „De losgekoppelde rol advies en subsidie verstrekken aan provinciale partijen amateurkunst
 • „Waarde van cultuur in Brabant explicieter en gezamenlijk uitdragen middels online platform
 • „Aandacht voor lerende netwerken, interactieve beleidsvoorbereiding, en platforms en community’s waarin dialoog met de doelgroep kan plaatsvinden
 • „Vervolg en intensivering van samenwerkingstrajecten en -projecten met onze provinciale partners bkkc, Erfgoed Brabant, Cubiss en BrabantC.

Deze ontwikkelingen komen terug in de volgende doelstellingen per programma:

Buitenschoolse cultuureducatie

Een adequaat en toekomstbestendige buitenschoolse cultuureducatie door:

 • „De provincie ondersteunen bij het uitwerken van provinciaal beleid op basis van het actieplan en adviesrapport
 • „Kennis ontwikkelen en deling ten aanzien van buitenschoolse cultuureducatie
 • „Gemeenten op maat adviseren over buitenschoolse cultuureducatie
 • „Samenwerkingsverbanden tot stand brengen
 • „Partijen die aan de slag gaan met experiment stimuleren en ondersteunen (verbinding impulsgelden en delen goede voorbeelden)
 • „Trends en ontwikkelingen monitoren

domein1_v2.jpg

Binnenschoolse cultuureducatie

Structurele aandacht op alle Brabantse scholen voor het ontwikkelen van creërende, reflecterende en onderzoekende competenties door:

 • „De provincie ondersteunen bij het uitwerken van provinciaal beleid op het gebied van binnenschoolse cultuureducatie
 • „Penvoerder zijn van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
 • „Kennis ontwikkelen en delen ten aanzien van binnenschoolse cultuureducatie
 • „Gemeenten adviseren over regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en lokaal beleid cultuureducatie
 • „Advies en coaching aan het onderwijs en culturele instellingen
 • „Culturele instellingen verbinden met het onderwijs op provinciaal niveau
 • „Trends en ontwikkelingen monitoren

 

De toegankelijkheid en vitaliteit van de kunstensector in Noord-Brabant bevorderen.

Amateurkunst

Een florerende amateurkunst in Brabant door het vergroten van de vitaliteit van amateurkunstpartijen door:

 • „De provincie ondersteunen bij het uitwerken van provinciaal beleid op het gebied van kunstbeoefening
 • „Kennis ontwikkelen en delen over vitale kunstbeoefening/amateurkunst
 • „Provinciale partners amateurkunst ondersteunen en adviseren op maat
 • „Inhoudelijk expertise ontwikkelen en delen voor partners en provinciale en lokale overheden ten aanzien van kunstbeoefening
 • „Netwerken ten behoeve van kunstbeoefening stimuleren
 • „Partijen die aan de slag gaan met experiment (verbinding met buurtcultuur en impulsgelden) aanjagen en ondersteunen
 • „Trends en ontwikkelingen monitoren

 

Lees het hele werkplan 2017 

Cultuur en samenleving

Kennisdeling en ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur zodat deze zich kan inzetten voor maatschappelijke opgaven voor participatie, leefbaarheid, zorg en welzijn door:

 • „De provincie ondersteunen bij het uitwerken van provinciaal beleid op het gebied van Cultuur en Samenleving
 • „Kennis ontwikkelen en delen ten aanzien van cultuur in het sociale domein
 • „Overheden en provinciale partners adviseren over cultuur in het sociale domein (o.a. onderzoeksagenda)
 • „Netwerken voor cultuur in het sociale domein aanjagen
 • „Projectinitiatieven aanjagen en adviseren op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie, binnen- en buitenschools, met betrekking tot de impulsgelden
 • „Communicatiecampagne uitvoeren en vormgeven
 • „Kennis delen in verband met waarde van cultuur – Brabantse aanpak
 • „Netwerken in de binnen- en buitenschoolse cultuureducatie verbinden met professionele kunsten, bibliotheeksector en erfgoed;
 • „Trends en ontwikkelingen monitoren