Docenten buitenschoolse cultuureducatie ondersteunen bij cultureel ondernemerschap

Hoe kunnen de zzp’ers die actief zijn op het gebied van buitenschoolse cultuureducatie in Brabant het beste worden ondersteund? Met die vraag houdt Kunstbalie zich bezig, samen met DOKc en het LKCA. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft subsidie verleend om het cultureel ondernemerschap van deze docenten te bevorderen.

Aanleiding voor dit traject is de transitie die sinds 2010 plaatsvindt in de buitenschoolse kunsteducatie. Gemeenten hebben fors bezuinigd op de gemeentelijke kunstencentra. Hierdoor zijn veel kunstvakdocenten gedwongen om zelfstandig hun beroepspraktijk voort te zetten. Een deel van hen was al (parttime) ondernemer, maar een groot deel ook niet. Met name deze laatste groep geeft aan ondersteuning te wensen, met name op het gebied van ondernemerschap.

Kunstbalie, DOKc en LKCA kijken nu samen welke ondersteuning het best aansluit op de mogelijkheden die er al zijn en wat de vraag is vanuit de Brabantse docenten. In intervisiebijeenkomsten worden onderwerpen opgehaald die in een professionele leergemeenschap nader kunnen worden besproken. Onderwerpen liggen met name op het vlak van het cultureel ondernemerschap; acquisitie; communicatie en waardebepaling.

Dit zijn de doelstellingen van dit traject:

  • kennis en vaardigheden van zzp’ers in de kunsteducatie vergroten op het gebied van cultureel ondernemerschap
  • ervaring opdoen met dienstverlening voor deze doelgroep en leren hoe hieraan structureel vervolg kan worden gegeven
  • een alliantie tussen DOKc, LKCA en Kunstbalie vormen om de aandacht voor deze doelgroep ook op de langere termijn kunnen borgen

Eerste brainstorm

Tijdens twee brainstormsessies in september 2017 is gesproken met een aantal Brabantse kunstvakdocenten. Het bleek dat er behoefte is aan een klankbord: collega’s waar ze mee kunnen sparren en uitwisselen, omdat dat nu vaak ontbreekt. Daarnaast vinden de zzp’ers dat zijzelf geen perfecte (commerciële) ondernemer hoeven te worden door het volgen van scholing op het gebied van bedrijfskunde, marketing en dergelijke. Belangrijker is dat ze weten waar ze, als het nodig is, informatie over ondernemerschap kunnen halen en dat ze daarvoor dus de juiste mensen om zich heen hebben. Uit de brainstorm blijkt dat ze graag door elkaar of een andere ondernemer gecoacht worden en dat er op een gelijkwaardige manier uitwisseling plaatsvindt. De beroepspraktijk (in het bijzonder het thema kwaliteit) is het uitgangspunt voor deze doelgroep om cultureel ondernemend te zijn.

Vervolg: netwerk opbouwen

Op vrijdag 3 november start een (ludieke) aftrap waar de nadruk ligt op gelijkgestemden ontmoeten en het netwerk verder opbouwen. Er zal een soort markt gecreëerd worden, waarop diverse organisaties informatie aanbieden. Uit de brainstorm blijkt namelijk de behoefte om de juiste ingangen/mensen te kennen. Daarnaast zal na een plenaire aftrap de nadruk liggen op elkaar ontmoeten. Op donderdag 14 december zijn er twee intervisie-bijeenkomsten en een masterclass acquisitie en waardebepaling geweest. 

Max van Alphen

Max van Alphen

Senior Adviseur Kunsteducatie

subsidies, overheden, buitenschoolse cultuureducatie, Méér muziek in de klas, cultuurprofielscholen, draagvlak 

Jasmijn van der Hamsvoord

Jasmijn van der Hamsvoord

Adviseur Kunstbeoefening

financiering, crowdfunding, communicatie, projectmanagement, infrastructuur, netwerken